Fetal Ekokardiyografi

Anne karnında bebek kalbi iki şekilde incelenir:

Fetal kalp taraması

Bu yöntem 12. Haftadan itibaren tüm gebelik haftalarında uygulanabilir. İdeal uygulama zamanı 18-22. Haftalar arasıdır. Temelde bir tarama testidir. Öncelikli amacı anormal olabileceği düşünülen olguların saptanmasıdır. Bu testte sırayla bebeğin sağı ve solunun nerede olduğu belirlendikten sonra mide, ana atardamar, ana toplardamar, göbek kordonu veni ve portal ven bileşkesi ve safra kesesinin normal konumlarında olduğu gösterilir. Kalbin göğüs kafesindeki yeri, büyüklüğü, ekseni, ritmi değerlendirilir. Görüntü kalp ekranın yaklaşık üçte birini kaplayacak derecede büyütülerek 4 odacık görünümü elde edilir. Bu kesitte odacıkların simetrisi, doğru yerleşimi, odacıkları ayıran zarlarda delik olup olmadığı, kalp kası kasılmasının iki tarafta eşit olduğu, kalbin içerisine kan akışını kontrol eden kapakların yerleşimi, görünümü ve işlevlerinin normal olduğu, kalp çevresindeki sıvının normal olduğu, akciğerlerden kalbe dönen kanı taşıyan damarların kalple ilişkisinin normal olduğu, kalbin ardındaki görünümün normal olduğu belirlenir. Takiben bir üst seviyedeki kesite geçilerek vücuda kan taşıyan ana damarın soldan çıktığı, kapak işlevi ve görünümünün normal olduğu, kapağın altında kalbi ikiye bölen zarda delik olmadığı saptanır. Bir üst seviyede kalbin sağ önünden çıkan damarın soldan çıkan ilk damarı yaklaşık 90 derece açı ile çaprazladığı, kapak konum, görünüm ve işlevinin normal olduğu, sağ ve sol akciğere dallar verdikten sonra dümdüz devam ederek inen aortada sonlandığı gösterilir. Bir üst seviyede sağ ve sol ana atardamarların göğüs kafesi içerisinde yaptıkları kavislerin (ark), baştan gelen ana toplardamarın, nefes borusunun ve sağ kola giden ana atardamarın konumu, birbirlerine olan oranları ve içlerindeki akımın normal yönde ve girdaplaşmayan karakterde olduğu tesbit edilir. Son olarak kalbe kan getiren önemli damarlardan biri olan duktus venozustaki akım karakteristklerine bakılarak kalbin içerisinde işlev bozukluğuna bağlı değişiklikler olmadığından emin olunur.

Fetal Ekokardiografi

Kısaca fetal eko diye anılan fetal ekokardiografinin temel amacı normal anormal ayırımını yapmanın ötesinde kesin bir tanı koymak, yönetim planı oluşturmak ve bebeğin daha sonra karşılaşabileceği problemler (prognoz) hakkında bilgi vermektir. Fetal eko da fetal kalp taramasında anlatılan ardışık kalp tarama yöntemini kullanır. Ancak burada bir patolojiden kuşkulanıldığında standart kesitlerin dışında mümkün olan her açıdan bebek kalbi incelenerek anormalliğin tam olarak tanımlanmasına çalışılır. Standart eko protokolu tüm kapakların, damar çeperlerinin, kulakçık ve karıncık çaplarının, tüm kapaklardaki kan akım karakteristiklerinin ölçümünü ve normal değerlerle kıyaslanmasını da içerir.

Her iki yöntemin perinatolog veya fetal eko konusunda eğitimli pediatrik kardiolog tarafından yapılması önerilir. İşlem sonrası ebeveyn, tanı ve izlenecek yol hakkında detaylı olarak bilgilendirilir. Fetal eko sonuçlarını ve yönetim planını karakteristik resimler ve uygulayıcı bilgileri ile birlikte içeren raporun bir örneği anneye verilir. Deneyimli uygulayıcı tarafından uygun koşullarda yapılan fetal ekokardiografi ile anne karnındaki bebeğe ait doğumsal kalp hastalıklarının yaklaşık %90’ı tanımlanabilir. Fetal ekokardiografi sadece kalbin durumu hakkında bilgi vermekle kalmaz, kansızlıktan (anemi), kromozom bozukluklarına (Down Sendromu) kadar çok geniş bir yelpazede bebekle ilgili sorunlar hakkında fikir verir.

Kalbin Konumu

Öncelikle fetusun başı ve sırtının nerede olduğu netleştirilmelidir. Buna göre kalbin tepesi (apeks) konumlandırılır.

Apeks ve mide yukarıda

  • Baş geliş sırt sağda
  • Makat geliş sırt solda
  • Baş sağda sırt yukarıda
  • Baş solda sırt aşağıda

Apeks ve mide aşağıda

  • Makat geliş sırt sağda
  • Baş geliş sırt solda
  • Baş solda sırt yukarıda
  • Baş sağda sırt aşağıda
Posted in: