Gebelikte Rapor ve İzinler

Doğum Öncesi ve Sonrası İzin Süreleri

Çalışana doğum yapmasından önce sekiz ve doğum yapmasından sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz, …) doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki haftalık bir süre daha eklenir. Böylece çoğul gebeliklerde doğumdan önceki analık izni süresi on haftadır.

Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen gebe, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir sağlık durumunun uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmeden kurumunda çalışmaya devam eden gebenin fiilen çalıştığı sürelerin doğum sonrası analık iznine eklenmesi mümkün değildir.

Doğum tarihinden daha önce doğum yapan çalışanın, erken doğum nedeniyle doğum öncesinde kullanamadığı analık izni süreleri doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

Doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan ve doğum sonrası analık iznine eklenmesi gereken azami beş haftalık süre içerisinde kanuni izinlerini kullanan kadın memurun, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde alınan kanuni izinler doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyecektir

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine çalışan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

Doğumdan önce sekiz hafta süreli analık iznine ayrılan ve bu süre içerisinde erken doğum yapan çalışanın, erken doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izni süreleri, doğum sonrası sekiz haftalık analık iznine eklenecektir.

Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar kurumunda fiilen çalışan kadının, son üç haftalık doğum öncesi analık izni süresi içerisinde erken doğum yapması sebebiyle doğum öncesinde kullanamadığı analık izni süresi (kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği süreler ile birlikte), doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.

Çalışanın otuz ikinci haftadan önce doğum yapması halinde, erken doğum sebebiyle kullanılamayan sekiz haftalık doğum öncesi analık izni süresinin tamamı doğum sonrası analık iznine ilave edilecektir.

Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen süreler doğum sonrası analık izni süresinden düşülemeyecektir.

Hamilelik süresince çalışana periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

Süt İzni

Memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin (asgari 8 azami 13 hafta) bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. İşçilerde bu süre her zaman 1,5 saattir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, çalışanın tercihi esastır.

Süt izninin, çalışanın çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan yoktur.

Doğum Sebebiyle Verilecek Aylıksız İzin

Doğum yapan çalışana verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan çalışana ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Doğum yapan çalışana verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi; eşi doğum yapan çalışana verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenir.